Stadtgespräch

Stadtgespräch – Oberbürgermeister Kurt Gribl

Das erste Stadtgespräch im Monat gehört wie immer Oberbürgermeister Kurt Gribl.