Stadtgespräch

Stadtgespräch – Oberbürgermeister Kurt Gribl

Das erste Stadtgespräch im Monat gehört dem Oberbürgermeister der Stadt Augsburg, Kurt Gribl.

Moderation: Silvia Laubenbacher